Regulamin konkursu
REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO PRZEZ SCOTFREE
NA PORTALU FACEBOOK

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą
Przedstaw swój look na wyjście do kina i jest zwany dalej: "Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest firma Scotfree Sp.z.o.o., Sp.k. z siedzibą w Warszawie 03-236
ul.:Annopol 2/73 w formie sklepów odzieżowych pod nazwą SCOTFREE oraz sklepu
internetowego scotfree-shop.eu
3. Konkurs jest nieodpłatny oraz zostanie przeprowadzony za pośrednictwem internetu, na portalu
Facebook - na osi czasu fan-page’u oznaczonym nickiem SCOTFREE od dnia 14.07.17 r.
do 23.07.17 r. do godz. 23:59.
§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej w skrócie „Uczestnikiem”) może być każda osoba
fizyczna, która łącznie spełni poniższe warunki:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
b) jest Fanem profilu na portalu Facebook oznaczonego nickiem SCOTFREE
c) nie jest pracownikiem Scotfree Sp.z.o.o., Sp.K. oraz nie jest członkiem rodziny pracownika
Scotfree Sp.z.o.o., Sp.K.
2. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych, w tym niepełnoletnie, biorą udział
w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
3. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, który spełni łącznie następujące warunki:
a) W trakcie trwania Konkursu na profilu Organizatora w serwisie Facebook oznaczonym nickiem
SCOTFREE, udzieli odpowiedzi na pytanie otwarte Przedstaw swój look na wyjście do kina
b) Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedną propozycję stylizacji.
c) Jego stylizacja zostanie najwyżej oceniona przez Jury powołane przez Organizatora
(w sytuacjach spornych, gdzie dwie wypowiedzi będą równie wysoko oceniane przez Jury, będzie
decydowała ilość like’ów zgromadzonych pod danymi komentarzami).
§ 3 NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie są podwójne zaproszenia do kina
2. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej w przeciągu 3 dni roboczych od
zakończenia Konkursu, tj. daty wskazanej w § 1 pkt 3, na profilu Organizatora w serwisie
Facebook.
3. Po ogłoszeniu wyników Uczestnik wytypowany do zwycięstwa jest zobowiązany do osobistego
odbioru zaproszenia w punkcie wskazanym przez organizatora:
Salon Scotfree Factory Warszawa,
ul.: Annopol 2/73 03-236 Warszawa
4. W przypadku nieodebrania zaproszenia do 27.07.17 do godz.: 19:30 nagroda przepada.
5. Osoby posługujące się programami automatyzującymi udział w konkursie, w szczególności
poprzez tzw. „pulsacyjne dodawanie lajków” nie mogą zostać jego zwycięzcami. Zakazuje się także
wszelkich praktyk związanych z manipulowaniem, sprzedażą, kupowaniem czy wymianą „Lubię
to”. Punkty zdobyte w ten sposób nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu o zwycięstwie,
a taki Uczestnik może być wykluczony z niniejszego Konkursu.
§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych
osobowych, w celu weryfikacji tożsamości przy wydaniu nagrody. Uczestnik zobowiązuje się do
niezmieniania danych osobowych/nicka podczas trwania Konkursu.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą
wykorzystywane i przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz
w związku z wydaniem nagrody.
3. Administratorem danych osobowych uzyskanych na potrzeby Konkursu jest bezpośrednio
Organizator.
4. Każdy Uczestnik ma prawo nieograniczonego dostępu do przekazanych danych osobowych i ma
prawo ich weryfikowania, poprawiania i aktualizacji.
§ 5 PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik zamieszczając na profilu Organizatora wypowiedź, udziela mu w ten sposób licencji
na jej wykorzystanie i upubliczniania wyłącznie na potrzeby Konkursu, wyłącznie na portalu
Facebook, na fan page’u pod Nickiem SCOTFREE
2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że ma pełnię praw autorskich do przesłanej
wypowiedzi.
§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję
konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego
Regulaminu rozstrzyga Organizator.
2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów
poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu
opublikowania go na stronie www.scotfree.eu
3. Organizator informuje, iż każdy Uczestnik jest zwolniony od odpowiedzialności prawnej
wynikającej z wzięcia udziału w konkursie.
4. Za wady fizyczne i merytoryczne Nagrody Organizator odpowiada na zasadach ogólnych.Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel